Campaigns
How it Works
En
ไทย
En
ไทย
Campaigns
How it Works
ช่วยคลินิคเคลื่อนที่ในการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่อ่าวนาง
7
Animals
Krabi30,000 THB / 30,000 THB

Raised by 3 persons in 131 days

0
Shares


The Story
18 weeks ago

---- SCROLL DOWN FOR ENGLISH ----

จุดประสงค์หลักในการจัดตั้งโครงการ คลินิคเคลื่อนที่ในพื้นที่อ่าวนาง คือ การทำหมันเพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่อ่าวนาง

มูลนิธิเพื่อสัตว์เกาะลันตา ให้การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย และสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ มาเป็นเวลากว่า 7 ปี ทางมูลนิธิเล็งเห็นว่า พื้นที่อ่าวนาง เป็นพื้นที่สำคัญด้านธุรกิจท่องเที่ยวในภาคใต้ ถึงแม้ว่าจะมีคลินิคเอกชนอยู่ เป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดแคลนสัตวแพทย์ที่ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดอยู่
มากกว่า 6 เดือนที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้รับรักษาสุนัขจรจัดจำนวนมาก จากอ่าวนางที่ได้รับบาดเจ็ บจากการถูกฟันด้วยมีดอย่างโหดร้าย รวมถึงการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวถึงการทารุณกรรมสัตว์ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งคนในพื้นที่ไม่ชอบสุนัขเพราะจำนวนสุนัขที่มีมากเกินไป และความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความเชื่อด้านศาสนา การทำหมันจึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะยาวที่ดีที่สุด ทางมูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ แจ้งคนในชุมชนทราบปัญหาดังกล่าวและร่วมกันต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ทุกรูปแบบในพื้นที่อ่าวนาง
เหตุผลในการระดมเงินทุนครั้งนี้ คือ
- เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่อ่าวนางมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นผ่านการทำหมัน การทำหมันทำให้สุนัขและแมวลดพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่ไปต่อสู้กับแมวตัวอื่น ซึ่งเป็นการลดการบาดเจ็บ และการติดเชื้อโรคอื่นๆกลับมาทำให้มีสุขภาพที่ดี และมีชีวิตยืนยาวขึ้นด้วย ถึงแม้ว่าทางมูลนิธิฯ จะให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆในหลายพื้นที่ แต่ก็ยังมีสุนัขจำนวนมาก โดนทำร้ายโดยการให้ยาเบื่อ, การใช้ของมีคมฟัน หรือ ทำให้บาดเจ็บโดยวิธีอื่นๆ การลดจำนวนประชากรสัตว์จรจัดจึงเป็นลดการทารุณกรรมสัตว์อี กทางหนึ่งด้วย
- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวเพื่อไม่ให้ เกิดการติดเชื้อมาสู่คนในพื้นที่ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

มูลนิธิเพื่อสัตว์เกาะลันตาตั้ งอยู่ที่เกาะลันตา เรามีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลื อพื้นที่ และเกาะใกล้เคียง เราได้รับเงินสนับสนุนหลักจาก ร้านอาหาร Time for Lime และเงินบริจาคสำหรับค่าอาหาร ยารักษาโรค และค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับรั กษาสัตว์ป่วยและสัตว์ที่ได้รั บบาดเจ็บในมูลนิธิ แต่พื้นที่ที่ต้องการความช่ วยเหลือยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี เงินสนับสนุนที่เรามีจึงไม่เพียงพอสำหรับ โครงการคลินิกเคลื่อนที่ เพื่อทำหมันสุนัขและแมวจรจัด และ การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านอกพื้นที่เกาะลันตา

โครงการทำหมันสุนัขและแมวรวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ มีกำหนดเวลา 5 วัน ในระหว่างเดือน มีนาคม-เดือน พฤษภาคม 2560 ทางมูลนิธิฯ คาดว่าจะสามารถทำหมัน สุนัข 150 ตัว ทำหมันแมว 80 ตัว
เงินสมทบทุนที่เราต้องการการสนั บสนุนจากทุกท่าน จำนวน 30,000 บาท โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆดังนี้
7,500 ( ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ ในการทำหมันสุนัขและแมว)
15,000 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ ทีมสัตวแพทย์และผู้ช่วยจำนวน 7 คน)
7,500 (ค่าอาหารและที่พักสำหรับทีมสั ตวแพทย์และผู้ช่วยจำนวน 7 คน)

ข้อมูลเพิ่มเติม :

http://www.lantaanimalwelfare.com/


---------------------------------------------------------


Lanta Animal Welfare’s Ao Nang Sterilization Clinic

The principal aim of the Lanta Animal Welfare’s Ao Nang Sterilization Clinic initiative is humane control of the dog and cat populations in Ao Nang through sterilization, and infectious disease control by rabies vaccination. Lanta Animal Welfare (LAW) will also provide basic medical care for any sick or injured animals.

Ao Nang is a major tourist area on the mainland in Southern Thailand. There are many private vets but no veterinary service dedicated to the hundreds of stray animals. Over the past 6 months LAW has received numerous dogs from Ao Nang with horrific knife wounds and many tourist reports of sick stray animals. Dogs are resented in the area by local businesses, simply because there are too many, and by residents because of religious beliefs. Sterilization is the only long-term solution. We, in association with Government Livestock Department have placed large notices to deter locals from harming the dogs and inform of our proposed visit.

Funding is needed for the following reasons :

· To continue to improve the welfare of as many cats and dogs as possible through sterilization. Despite LAW’s ongoing education program, in many areas dogs are still disliked due to local religious beliefs and hence can be subject to abuse such as knife wounds, burns and poisoning, unless the dog population can be humanely controlled. Sterilized animals suffer fewer injuries and illnesses resulting in longer, healthier lives.
· To vaccinate as many dogs and cats against Rabies, and reduce the disease threat to the human population of Southern Thailand.

LAW is still the only veterinary centre on Koh Lanta. It is the closest service for the numerous neighbouring islands and some mainland areas. The financial support LAW receives from Time for Lime Cookery School, and donations cover food and medical costs for sick and injured animals at the centre but as LAW’s catchment zone continues to grow every year, it cannot financially support the vital mobile sterilization and vaccination projects desperately required.

The LAW Ao Nang sterilization, vaccination and treatment clinic is targeting a 5-day timeframe during March-May 2017 and estimate to sterilize 150 dogs and 80 cats. We urgently require funding to cover the medical supplies, our travel, accommodation and food expenses during the clinic, totaling 30,000 THB.

Breakdown of 30,000 THB Cost

7,500 Medical supplies
15,000 Travel including flights, fuel, ferry and minivan tickets
5,000 Accommodation for 7 people
2,500 Food for 7 people

More information :

http://www.lantaanimalwelfare.com/
Update from April 11 2017
11 weeks agoขอขอบคุณน้ำใจจากทุกคนและทางทีมงาน Weeboon มากนะครับThanks to everyone who has contributed to our first crowdfunding campaign and thank you Weeboon for providing such a great platform !

The Lanta Animal Welfare team0
Shares
 


COPY LINK
REPORT THIS CAMPAIGN
Send by E-mail
x
  Send by E-mail
x
  Copy link

x
  Report this campaign
( Nothing will be posted on your wall )
3 Donations
15 weeks ago
24,000 THB
Anonymous
Hi there,

I am so happy that you are doing the sterilization program on Koh Phayam!!
I know about the situation on the island since I've just spent two months there (Nov-Jan) and also volunteered in the last project which took place in Dec 2016. So thank you so much for your help!!!!
It is so good that there are people like you, people who care and take action!!

Lots of love,
Mona
15 weeks ago
1,000 THB
Leone
17 weeks ago
5,000 THB
Anonymous