แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

สร้างโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษให้เด็กในชนบท

1
0 THB / 500,000 THB
ระดมทุนจาก 0 คน ใน 158 วัน
ร่วมบริจาค
แชร์บน Facebook
ยืนยันตัวตนด้วย

0
แชร์
0
แชร์
สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562เรื่องราว
5 เดือนที่แล้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2 ได้จัดทำโครงการสร้างโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในชนบท ที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษา และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ โดยเน้นให้เด็กได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ณ ประเทศมาเซีย ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนที่เป็นแบบอย่างในการเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและเป็นประเทศที่ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ใช้เวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2562 โดยกิจกรรมโครงการไม่เพียงแต่เน้นที่นักเรียนเท่านนั้น แต่เน้นการพัฒนาครอบคลุมผู้บริหารโรงเรียนและครู ซึ่งผู้ที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาในครั้งนี้จะกลับมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในจังหวัดเลยเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กิจกรรมโครงการประกอบด้วย 1) ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน จำนวน 25 คน 2) การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษของครู จำนวน 20 คน ร่วมกับโรงเรียนในมาเลเซีย 3 โรงเรียน  และ 3) การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 14 คน ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ประมาณ 120,000 บาท เพื่อเป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2 ขอขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นความสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของท่านจะช่วยผลักดันให้การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง และเป็นเสมือนหน้าต่างของความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยในอนาคต โดยเฉพาะนักเรียนในชนบทที่ขาดโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษ ขอขอบพระคุณในความกรุณา และเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของการสร้างความเปลี่ยนแปลง

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
0 การบริจาคร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ