แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

ขอเชิญร่วมบุญสร้างฐานยอดเจดีย์เพื่อปฏิสถานเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า

1

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566



เรื่องราว
10 เดือนที่แล้ว

ขอเชิญร่วมบุญสร้างฐานยอดเจดีย์เพื่อปฏิสถานเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า 


 ที่มาของพระบรมสารีริกธาตุท่านพระอาจารย์ภิกขุนี ธีรวังสา สังฆมิตตาโพธิได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗พระอาจารย์ภิกขุนี ธีรวังสา สังฆมิตตาโพธิ ขณะที่ท่านได้สร้างวัดที่โสกผีดิบ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้ ๒ ปีได้มีจดหมายจากพระราชวัง ให้ท่านพระอาจารย์ภิกขุนี ธีรวังสา สังฆมิตตาโพธิเข้ารับพระราชทาน  พระบรมสารีริกธาตุ จากในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ในขณะนั้น 

เนื่องจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระประชวร จึงได้ทรงทำพระราชกุศลใหญ่ พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้วัดจำนวน ๙๙ วัด ซึ่งวัดส่วนใหญ่เป็นพระอารามหลวง มีเพียงปห่งเดียวของท่านพระอาจารย์ธีรวังสา ที่ไม่ใช่อารามหลวง และเป็นของภิกขุนี ซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆ เพิ่งก่อสร้างได้ ๒ ปี ได้รับพระราชทานในครั้งนั้นด้วย 


ที่มาของพระบรมสารีริกธาตุ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้รับพระราชทานมาจากพระสังฆราชประเทศอินเดีย เมื่อครั้งที่พระองค์เป็นราชาอุปถัมถ์ปฏิสังขรณ์เจดีย์พุทธคยาของพระพุทธเจ้า ในครั้งนั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ พระองค์ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มากกว่า ๔๐๐ ล้านในการบูรณะ และในครั้งนั้น พระราชาและพระสังฆราชของอินเดียได้มอบพระบรมสารีริกธาตุ ให้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์จึงนำมาพระราชทานให้วัด ๙๙ วัดและหนึ่งในนั้นคือ อารามภิกขุนีของท่านพระอาจารย์ธีรวังสา ท่านพระอาจารย์ได้เก็บรักษาไว้มาประมาณ ๙ ปี เนื่องจากด้วยความไม่พร้อมที่จะสร้างเจดีย์ถวาย เนื่องจากขาดปัจจัยในตอนนั้น บัดนี้ถึงกาลที่จะสร้าง เพราะมีผู้ต้องการสร้างในปี ๒๕๖๕ สร้างได้จำนวน ๓ ชั้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 


ปีนี้ ๒๕๖๖ จึงขอเชิญท่านผู้มีบุญร่วมสร้างฐานยอดพระเจดีย์ให้สูงยิ่งขึ้นเพื่อให้สมพระเกียรติ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นพุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆบูชาและสืบทอดพระศาสนาอานิสงส์ของการสร้างพระมหาเจดีย์การสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาเป็นการสร้างมหามงคลให้ตนเองอย่างสูงสุด เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่าย


การมีส่วนร่วมสร้างพระเจดีย์ด้วยการร่วมบริจาคเองก็ดีด้วยการชักชวนผู้อื่นก็ดี หากทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธาย่อมได้รับอานิสงค์มากมาย ดังเรื่องอดีตของพระสุธาปิณฑิยเถระ ผู้ใส่ก้อนปูนขาวเพียง ๑ ก้อนลงสู่ในช่องแผ่นอิฐที่มหาบันกำลังก่อสร้างบนเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตใจเลื่อมใสศรัทธายิ่ง ผลบุญนั้นดลบันดาลให้ท่านเกิดเสวยสุขในสวรรค์และโลกมนุษย์ถึง ๙๔ กัปป์ จนถึงสมัยพระสมณโคดม พระพุทธเจ้าองค์นี้ ท่านได้ออกบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์


เมื่อใดพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามานมัสการและเวียนเทียนรอบพระเจดีย์ บุญกุศลนี้ย่อมเกิดแก่เจ้าของผู้ร่วมบริจาคทรัพย์และแรงงานที่สร้างพระมหาเจดีย์องค์นั้น

อานิสงค์ของการสร้างพระเจดีย์ ทำให้เกิดในตระกูลสูง สมบูรณ์ทุกด้าน ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรค ผล นิพพาน ดังเรื่องชายตัดฟืนคนหนึ่ง ได้สร้างพระเจดีย์แล้วเอาเสื้อมาทำธง และได้อธิฐานจิตของให้ผลบุญนี้ เป็นเหตุให้บรรลุ พระโพธิญาณในอนาคตกาล ด้วยบุญนี้ทำให้เมื่อตายไปไปเกิดชั้นดาววดึงส์ เสวยทิพย์สมบัติ สองพันปี หลังจากนั้นสิ้นอายุขัยได้ไปเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพระพาราณสีและเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์ จนบารมีเต็มเปี่ยม จนบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในที่สุด ดังนั้นโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสสร้างบุญใหญ่ เพราะการสร้างเจดีย์ไม่ได้สร้างทุกวัน จึงถือว่าเป็นบุญพิเศษ ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่สร้างบารมีใช้ชีวิตรเป็นเดิมพัน พระพุทธองค์ตรัสว่า การสะสมบุญนำสุขมาให้ ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมสร้างทุกคน





คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
0 การบริจาค



ร่วมบริจาค









ข่าวตามสื่อต่างๆ