แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

ระดมทุนเพื่อรถพยาบาลสัตว์ มูลนิธิเพื่อสัตว์จังหวัดกระบี่

1405
8,750 THB / 30,000 THB
ระดมทุนจาก 11 คน ใน 2085 วัน
ร่วมบริจาค
แชร์บน Facebook
ยืนยันตัวตนด้วย

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561ข้อมูลมูลนิธิ

Krabi Animal Welfare
มูลนิธิเพื่อสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่จัดตั้งขึ้นในจ.กระบี่ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ไม่มีใคร ให้ความช่วยเหลือและใส่ใจพวกเขา #จำนวนสัตว์จรจัดที่เดินเตร่กันอย่างเสรีภาพในประเทศไทยมีแต่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ปัจจุบันยังไม่มีองค์กรและสวัสดิการอื่นๆที่ตั้งอยู่ในจ.กระบี่เพื่อช่วยเหลือและลดจำนวนสัตว์จรจัดเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวืตของพวกเขาและขณะเดียวกันพวกเขายังต้องการ ทางการแพทย์ด้วย เป้าหมายในอนาคตของเราคือการทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆในจ.กระบี่เพื่อขยายพื้นที่และเข้าถึงสัตว์ที่ต้องการความช่วนเหลือที่อยู่ห้างไกลออกไป


http://www.krabianimalwelfare.org
อีเมล์ : krabianimalwelfare@gmail.com ---- เบอร์โทรศัพท์ : 0862758243เรื่องราว
69 เดือนที่แล้ว

มลูนิธิเพื่อสตัว์จงัหวดักระบี่ โชคดีพอที่ยงัมีรถบรรทกุคนัเก่าๆอยุ่1คนั จากคนช่วยเหลอืสตัว์คนหนงึ่ที่บริจาคแก่เราเมื่อนาน มาแล้ว รถเก่าคนันเี้หมือนได้รับพรมา แตก่็เศร้าเมื่อรถเก่าแก่มากๆและสภาพการใข้งานก็หมดไปตามกาลเวลา เมื่อก่อนเราได้ ซอ่มแซมสว่นที่จ าเป็นและเสยีเงินกบัรถเก่าคนันแี้ยอะมาก แล้วเราก็ไม้สามารถที่จะหาเงินมาคา่ซอ่มได้อีกตอ่ไป เรา จ าเป็นต้องมียานพาหนะใหมก่วา่น ี้เพื่อเป็นรถพยาบาลสตัว์ของเรา และเราต้องการ การสนบัสนนุบริจาคจากคณุๆ เพื่อช่วยให้ เราสามารถหารถคนัใหมแ่ละสภาพดีกวา่นี้
#รถพยาบาลสตัว์จะท าให้เราสามารถสา รวจพนื้ที่รับสตัว์ที่ป่วยทกุข์ทรมานหรือพาพวกเขาไปพบสตัวแพทย์ที่จ าเป็นต้องรักษา ฉกุเฉินได้ตลอดเวลาและทนัทว่งที เพราะมลูนิธิเพื่อสตัว์จ.กระบี่ยงัไมม่ีคลนีิคหรือสตัวแพทย์คงที่อยา่งถาวร เพราะฉนนั้เราจึง ต้องพงึ่สตัวแพทย์ในตวัเมืองกระบี่ที่มีคลนีิคและอปุกรณ์การแพทย์ครบ เราจึงต้องเตรียมพร้อมเสมอและการเดินทางบางครัง้ มากกวา่50กิโลเมตรเพื่อไปรับสตัว์สง่สตัวแพทย์ได้ทนัทว่งที ยานพาหนะที่เราหาไมจ่ าเป็นต้องใหมแ่ตต่้องใช้งานได้ดี เพราะ มนัสา คญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ่งานหลายๆด้านของเรา บางครัง้เราต้องจบัสตัว์ใสก่รงไปท าหมนัฉีดวคัซีน และการสา รวจพนื้ที่ ที่ต้องจดัการกบัการค้นหาสตัว์ที่ต้องการ การดแูลรักษาอยา่งถกูต้องและกรณีย์ฉกุเฉินให้ทนัเวลาและทนัทว่งทีด้วย
โปรดช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและมั่นใจว่าเราจะสามารถสานต่องานส าคัญของเราต่อไปได้ ด้วยความช่วยเหลือจากคุณๆ เราถึงจะสามารถเข้าช่วยเหลือสัตว์ที่ป่วยและทุกข์ทรมานได้อีกมากมาย
อัพเดทเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
67 เดือนที่แล้วAfter much thought the KAW team has decided to go for a minivan! Although not your typical pick-up, we believe this kind of vehicle would be a fantastic option. Minivans are readily available over here. They've been used to shuttle tourists and the public around for years which means there's loads of good quality, reasonably priced vans for us to choose from.

Not only that, minivans already have a roof and tonnes of inside space. Typically people add their own roofs to pick-ups at significant extra cost. No need for us!!

The good news is we've managed to secure a  couple of big, generous donations so although our online target is still pretty far away, we're actually closer than you think.

We need around 20,000 baht more to be able to buy our van. Thanks again to everybody who has supported us so far. Please continue to share this fundraiser so we can reach our goal. We are so close!!!
อัพเดทเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
68 เดือนที่แล้ว

First of all, massive thanks to all those who have contibuted to our campaign so far. Your generosity is a big part of what inspires the Krabi Animal Welfare team to keep going as it shows you care about our animals as much as we do!

At the moment we are still looking into what options we have when it comes to choosing the right vehicle for us. What we do know is that we need something sturdy and reliable but that doesn't mean we need a brand new truck!! Every penny counts! If we can meet our target goal of 50,000 baht, it will greatly relieve some of the pressure. We will be able to spend more of our current donation fund on helping animals in need which of course, is our primary goal. Please continue to share this campaign with your friends and family and help us to help them!!

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
ผู้บริจาคคนแรก
1,200 THB
Rebecca Hope
Keep doing the amazing work

ผู้บริจาคจำนวนสูงสุด
1,759 THB
Alan Newbigin
Good luck with the campaign and keep up the good work Scott

11 การบริจาค
67 เดือนที่แล้ว
1,759 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
67 เดือนที่แล้ว
1,759 THB
Alan Newbigin
Good luck with the campaign and keep up the good work Scott
68 เดือนที่แล้ว
250 THB
Dori
69 เดือนที่แล้ว
1,500 THB
Cafe Europa - Krabi...
Great work for the street dogs in Krabi !
69 เดือนที่แล้ว
200 THB
Rancsik Karoly
69 เดือนที่แล้ว
1,052 THB
Beata Mihaczi
Boldog Karacsonyt az allatoknak is
69 เดือนที่แล้ว
200 THB
Fodor Éva
69 เดือนที่แล้ว
252 THB
Reka Moravcsik
69 เดือนที่แล้ว
252 THB
Laszlo Takacs
Sok sikert!
69 เดือนที่แล้ว
326 THB
Toth Peter
I cant help on the field, so I do what I can :) love
...
1
2
...ร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ