Campaigns
Blog
Get started
En
ไทย
En
ไทย
Campaigns
Blog
Get started

สะสมบุญ สร้างบารมี กับพระสีวลี๗๗๗องค์ทั่วไทย

1405
100 THB / 7,777,777 THB
Raised by 1 person in 2522 days
Donate now
Share on facebookThe Story
84 months ago

ประวัติและความเป็นมา (28 ธัวาคม 2558) วันระลึกปราบดาภิเษก

สรรพสิ่งในโลกนี้ ไม่มีอะไรบังเอิญ "ข้าพแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า บัดนี้ความสงสัย ในธรรม พระองค์ไม่มีอีกแล้ว ขอเปิดดวงธรรม นำสรรพชีวิตข้ามพ้นทุกข์ ทั้งหลาย ด้วยเทอญฯ ย้อนไปเมื่อ เดือนตุลาคม 2558 ได้เดินทางไปที่วัดป่าม่วงมีชัย จ.บึงกาฬ พบพระอาจารย์.สำรอง ,พระครูบานัทได้ไปอธิษฐานบารมีต่อหน้าพระพักตร์หลวงพ่อโตโคตะมะ องค์ที่ 42 สูง 16 เมตร พร้อมขอประทานอนุญาตนั่งในพระหัตถ์ เมื่อข้าพเจ้าฯ ได้แลเห็นแสงธรรมทั้งหลายสาดแสงไปทั่วพิภพจากพื้นธรณีสู่จักรวาล ยิ่งเพิ่มพละในจิต รู้สึกธรรม แห่งพระศาสดา คือหนทางเดียวที่จะขจัดทุกข์โดยสิ้นเชิง เมื่อข้าพเจ้าฯ ได้สร้างพระสีวลี 777 องค์ทั่วไทย ประกอบหลักธรรม (ศาสนวัตถุ,บุคคล,พิธี,ธรรม)
ปัจจุบัน ประมาณ 120 กว่าองค์ ประดิษฐานวัดต่าง ๆ ร่วมกับ ประธานต้นบุญ "ศรัทธา อย่างผู้มีปัญญา" ยังคงเดินหน้าต่อ
ต่อมา เมื่อปลายเดือน วันที่ 25 ธันวาคม 2558 จึงประกาศ หาผู้ใจบุญ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ 28 คนแรก ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ตรงกับวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อมถวาย บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณพระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์ และเรายังเป็นชาวสยาม ต้องตระหนัก ถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์
ปัจจุบันยังคง เดินหน้า เผยแพร่บอกบุญ ไปด้วยความศรัทธา ,วิริยะ,สติ,สมาธิ,และปัญญา ไม่รู้ว่าจะสำเร็จ หรือไม่ แต่ไม่ว่าข้าพเจ้าฯ จะตายก่อน หรือยังคงอยู่ ขอหลักพุทธศาสนา ให้ตื่นรู้ธรรม และสามารถขจัดทุกข์ ได้โดยสิ้นเชิง ด้วยตนเอง ทุกผู้นามตน

โครงการประดิษฐานพระสีวลี 777 องค์ทั่วไทย และพระสีวลี 77 เมตร

วัตถุประสงค์


- เพื่อ เจริญพุทธานุสติ อมิสธรรม พระอรหันต์สีวลี เถระมหาลาภ 77 เมตร “จุติ บุญฤทธิ์ ที่ยิ่งใหญ่” มรดกโลก
- เพื่อ ปลูก ศีลธรรม นำประโยชน์ สู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน ทั้งทางโลก และทางธรรม
- เพื่อระลึก นอบน้อมบูชา พระรัตนตรัย ทั้ง 3 ประการ และเป็นผู้จงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1. ร่วมสมทบทุน จัดสร้างวิหารอัญมณีรัตนชาติ พระอรหันต์สีวลี 77 เมตร กองทุนละ 777 บาท โดยสาธุชน จะมีชื่อสลักประดิษฐานอยู่ในวิหาร มีการจัดสร้าง"บ่อน้ำพุทธมนต์ อภิมหาอนันตจักรวาล อสงไขย" ตามตัวอย่างที่แสดงไว้ ขึ้นต้นด้วย ป และตามด้วยหมายเลขลำดับ ป00001-84,000 หมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์


2. ร่วมจัดสร้างถวายประดิษฐานไว้แต่ละวัด ขนาดความสูง 2.17 เมตร. โดยประสงค์เป็นเจ้าภาพประธานต้นบุญ จัดพิธีสมโภช พุทธาภิเษก ร่วมเจริญภาวนามัย,เจริญพุทธานุสติภาวนา เป็นหนึ่งในจำนวน 777 องค์ทั่วไทย

งบประมาณ การจัดสร้าง 777,777.00 บาท แบ่งเป็น กองทุน

1. พระสีวลีสูง 77 เมตร 277,777 บาท

2. พระสีวลี 777 องค์ ทั่วไทย 300,000 บาท ปัจจุบัน ร่วมถวายไปแล้วกว่า  137 องค์17/8/2560

3. กองทุนมอบการศึกษาเยาวชน 200,000 บาท ส่งเสริมการสร้างจริยธรรม ศีลธรรม พัฒนาคุณภาพ ความรู้ความสามารถ ให้เป็นคนดี

ติดต่อสอบถามได้โดยตรง
อ.โชตณภร  บวรมหาบุญบารมี : 099-079-9566

http://www.prasivalithera777.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005416127910

https://www.facebook.com/สะสมบุญ-สร้างบารมี-กับพระสีวลี๗๗๗องค์ทั่วไทย-915014348605823/

COPY LINK
REPORT THIS CAMPAIGN
Send by E-mail
x
  Send by E-mail
x
  Copy link

x
  Report this campaign
( Nothing will be posted on your wall )
1 Donations
83 months ago
100 THB
ประวิทย์ ลือเกษมสุข...Donate now

We have been featured in