Campaigns
Blog
Get started
En
ไทย
En
ไทย
Campaigns
Blog
Get started

Funding for our library

1405

Created on October 02 2021The Story
30 months ago

สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามาสนใจเรื่องราวของเรา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ของเรา อยู่ที่  บ้านเลขที่ 135 หมู่ 1 รหัสไปรษณีย์ 48170 บ้านโนนสวรรค์ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

    "การได้อ่านหนังสือดี ๆ เพียงหนึ่งเล่ม อ่านเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้"

โรงเรียนที่นักเรียนไม่เคยเข้าห้องสมุด เพราะเราไม่มีห้องสมุด 

       ด้วยโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก  มีอาคารเรียน 1 อาคาร ซึ่งมีขนาดห้องที่ไม่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จากเดิม 62 เป็น 84 คนในปัจจุบัน สภาพชุมชน ส่วนใหญ่ผู้ปกครองของนักเรียนประกอบอาชีพเกษตรกร มีฐานะค่อนข้างลำบาก  จากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ไม่มีพื้นที่ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ขาดแคลนสื่อการเรียนรรู้ในการค้นคว้าหาความรู้ ไม่มีห้องสมุดของโรงเรียน ขาดหนังสือ  ชั้นวางหนังสือ หรือสื่ออุปกรณ์ที่จะเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

เนื่องจากทางโรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดห้องหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน และการค้นคว้า ให้กับนักเรียน  ทางโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จึงอยากเปิดระดมทุนช่วยจัดห้องสมุด จัดหาหนังสือน่าอ่าน เพื่อให้มีพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ให้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  ด้วยงบประมาณ 15,000 ทางโรงเรียนจะจัดซื้อหนังสือและชั้นวางหนังสือ โต๊ะญี่ปุ่น  จัดบรรยากาศห้องเก็บของเก่าให้เป็นห้องสมุดให้กับนักเรียน

ช่องทางการติดต่อเพื่อบริจาาคหนังสือมือสอง


Facebook :โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์-ประชาสัมพันธ์

ช่องทางการบริจาคหนังสิอเก่า : โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ บ้านเลขที่ 135 หมู่ 1 รหัส บ้านโนนสวรรค์ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ 48170

COPY LINK
REPORT THIS CAMPAIGN
Send by E-mail
x
  Send by E-mail
x
  Copy link

x
  Report this campaign
( Nothing will be posted on your wall )
1 Donations
30 months ago
100 THB
ณัฐนิช อุพร...Donate now

We have been featured in