Campaigns
Blog
Get started
En
ไทย
En
ไทย
Campaigns
Blog
Get started

Funding for our library

1

Created on October 02 2021The Story
2 months ago

สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามาสนใจเรื่องราวของเรา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ของเรา อยู่ที่  บ้านเลขที่ 135 หมู่ 1 รหัสไปรษณีย์ 48170 บ้านโนนสวรรค์ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

    "การได้อ่านหนังสือดี ๆ เพียงหนึ่งเล่ม อ่านเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้"

โรงเรียนที่นักเรียนไม่เคยเข้าห้องสมุด เพราะเราไม่มีห้องสมุด 

       ด้วยโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก  มีอาคารเรียน 1 อาคาร ซึ่งมีขนาดห้องที่ไม่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จากเดิม 62 เป็น 84 คนในปัจจุบัน สภาพชุมชน ส่วนใหญ่ผู้ปกครองของนักเรียนประกอบอาชีพเกษตรกร มีฐานะค่อนข้างลำบาก  จากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ไม่มีพื้นที่ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ขาดแคลนสื่อการเรียนรรู้ในการค้นคว้าหาความรู้ ไม่มีห้องสมุดของโรงเรียน ขาดหนังสือ  ชั้นวางหนังสือ หรือสื่ออุปกรณ์ที่จะเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

เนื่องจากทางโรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดห้องหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน และการค้นคว้า ให้กับนักเรียน  ทางโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จึงอยากเปิดระดมทุนช่วยจัดห้องสมุด จัดหาหนังสือน่าอ่าน เพื่อให้มีพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ให้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  ด้วยงบประมาณ 15,000 ทางโรงเรียนจะจัดซื้อหนังสือและชั้นวางหนังสือ โต๊ะญี่ปุ่น  จัดบรรยากาศห้องเก็บของเก่าให้เป็นห้องสมุดให้กับนักเรียน

ช่องทางการติดต่อเพื่อบริจาาคหนังสือมือสอง


Facebook :โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์-ประชาสัมพันธ์

ช่องทางการบริจาคหนังสิอเก่า : โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ บ้านเลขที่ 135 หมู่ 1 รหัส บ้านโนนสวรรค์ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ 48170

COPY LINK
REPORT THIS CAMPAIGN
Send by E-mail
x
  Send by E-mail
x
  Copy link

x
  Report this campaign
( Nothing will be posted on your wall )
1 Donations
2 months ago
100 THB
ณัฐนิช อุพร...Donate now

We have been featured in