Campaigns
Blog
Get started
En
ไทย
En
ไทย
Campaigns
Blog
Get started

Heal my self

1The Story
4 months ago

เราต้องการความช่วยเหลือเราป่วยน้ไหนักเกิน ไม่ใช่เราไม่ควบคุมอาหารนะแต่ทั้ งที่เราก้ไม่ได้มีเงินจ่ายค่าห้องค่ากิน เราเครียดน้ำหนักตัวเพิ่มทุกวันเราตกงานตั้งปต่โคนวิด อยู่ห้องเช่า ไม่สามารถเดินได้ปกติเพราะน้ำหนักตัวเกิน เราอ้วน 200กก. เรา อยากมีชีวิตกลับมาโดนได้ปกติเหมือนคนอื่นเราสัญญาถ้าเราหายป่วยเราจะช่วยเหลือคนอื่นอีกต่อๆ
Update from December 01 2023
4 months ago

I want to ask for help from a benevolent person.
Update from December 01 2023
4 months ago

Now I went to the doctor and found out that I have hyperlipidemia.
Update from December 01 2023
4 months ago

Have mercy, please. I have been unemployed since COVID because of my large body weight, which made it difficult to find a job and my body weight has increased from 120 pounds to now 186, now I can't walk and I can't afford to pay my room, I want to ask for mercy.
Update from November 30 2023
4 months ago

ขอความเมตตาหน่อยค่ะ หนูตกงานตั้งแต่โควิด ด้วยน้ำหนักตัวที่เยอะทำให้หางานไม่ได้หางานลำบากแล้วน้ำหนักตัวก้เพิ่ม ขึ้นจาก 120 โล มาตอนนี้ปัจจุบัน 186ตอนนี้เดินไม่ไหว แถมไม่มีเงินจ่ายค่่าห้องใช้ชีวิตลำบากอยากขอความเมตตา

COPY LINK
REPORT THIS CAMPAIGN
Send by E-mail
x
  Send by E-mail
x
  Copy link

x
  Report this campaign
( Nothing will be posted on your wall )
0 DonationsDonate now

We have been featured in